SANDHEMS SKOLA - SAMLAD INFORMATION

FÖRENKLAD INFO FRÅN POLITISKA BESLUT

Vi strävar efter att tillhandahålla en användarvänlig sida som gör det enkelt för medborgare i Mullsjö kommun och andra intresserade att på ett begripligt sätt få tillgång till information om Sandhems skola och de beslut som hittills har fattats.

BUN SAMMANTRÄDE 2023-03-13

Här kan du ta del av samlad och detaljerad information om det aktuella sammanträde som ligger till grund för beslutet att Sandhems skola kommer att hållas stängd under läsåret 2023/2024.

Vi i Sandhems framtidsförening vill klargöra vilka beslut som har fattats och vilka partier/representanter som ansvarar för dessa beslut. Vi strävar efter att göra denna information så lättillgänglig och begriplig som möjligt, med målet att kommuninvånarna enkelt ska kunna ta till sig den. 

BAKGRUND

En grundlig undersökning av byggnaden som rymmer Sandhems skola och förskola har genomförts av en extern expert. Utredningen visade att det finns flera brister i byggnaden som behöver undersökas närmare och åtgärdas. Kommunen har rådfrågat experter från både det externa företaget som undersökte lokalerna och företagshälsovården, vilka båda har rekommenderat åtgärder. Kommunen måste arbeta skyndsamt, men också ta tid för att hitta stabila och säkra lösningar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 februari 2023 att återremittera ärendet och återkomma med alternativa lösningar för att flytta skolverksamheten.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om följande:

 • Skolverksamheten ska utrymmas akut under påsklovet och förvaltningen ska ordna en flytt med hänsyn till verksamhet och ekonomi.
 • Skolchefen ska ordna skolskjuts för eleverna i grundskolan i Sandhem efter påsklovet.
 • Fritidsverksamheten i Sandhem ska fortsätta under vårterminen 2023 i det akuta läget.
 • Skolchefen ska ordna skolskjuts för fritidshemseleverna under en övergångsperiod efter påsklovet (vårterminen 2023).
 • Tekniska nämnden ska ta fram en modullösning för Sandhems förskola och verksamheten ska flyttas senast sommaren 2023.
 • Kommunstyrelsen ska se över investeringsplanen för att bygga en ny förskola i Sandhem.

Förslag till beslut på sammanträdet

Charlotte Götesson från Moderaterna föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att undervisning för Sandhems elever inte ska ske på en annan skola i Mullsjö, utan istället möjliggöras i Sandhem. Hon föreslår också att kostnadsförslag tas fram för rivning/sanering och nybyggnation/moduler på platsen där Sandhems skola idag är belägen.

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag till beslut, men med tillägg av ordet ”eventuell” i punkt 2 och 3 gällande skolskjuts.

Beslutsgång 1

Ordföranden föreslog att barn- och utbildningsnämnden skulle godkänna förvaltningens förslag om att tömma skolan och flytta verksamheten under påsklovet, medan Charlotte Götesson (M) föreslog att skolchefen och samhällsbyggnadschefen skulle arbeta för att möjliggöra undervisning för sandhemseleverna i Sandhem istället. Ordföranden ansåg att nämnden skulle godkänna förvaltningens förslag och begärde omröstning.

OMRÖSTNING

Barn- och utbildningsnämnden har bestämt hur de ska rösta om förslaget till beslut att-sats 1. En ja-röst betyder att man håller med om förvaltningens förslag, medan en nej-röst betyder att man inte håller med. Fyra personer (Joseph Tornell (KD), Lenny Elf (S), Lilli Elf (S) och Jan Toremark (L)) röstar ja, medan tre personer (Charlotte Götesson (M), Jan Olof Larsson (M) och Jenny Engrup (SD)) röstar nej. Eftersom det finns fler ja-röster än nej-röster, beslutar barn- och utbildningsnämnden att bifalla förvaltningens förslag till beslut att-sats 1.

Beslutsgång 2

Ordföranden presenterar Charlotte Götessons (M) förslag om att få en kostnadsuppskattning för att riva och bygga om skolan. Ordföranden anser att beslutet går igenom och nämnden är överens om förvaltningens förslag för de andra punkterna.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämnden har tagit följande beslut:

 1. Skolverksamheten kommer att flyttas under påsklovet och förvaltningen kommer att hitta en lämplig lösning för flytten utifrån verksamhetens behov och budget.
 2. Skolchefen ska se till att elever som bor i Sandhem får eventuell skolskjuts efter påsklovet.
 3. Fritidsverksamheten kommer att fortsätta i Sandhem under våren 2023.
 4. Skolchefen ska se till att elever som bor i Sandhem får eventuell skolskjuts under våren 2023.
 5. Tekniska nämnden ska ta fram en lösning med moduler för Sandhems förskola så att flytten kan ske senast sommaren 2023.
 6. Kommunstyrelsen ska undersöka möjligheten att investera i en ny förskola i Sandhem.
 7. Kostnadsförslag ska tas fram för rivning/sanering, nybyggnation/moduler på platsen där Sandhems skola ligger idag.

PARTIERNA SOM RÖSTADE NEJ TILL MODULLÖSNING FÖR F-3-SKOLA I SANDHEM

De partier som alltså INTE ville se en modullösning för F-3-skola i Sandhem, utan istället valde att rösta för att flytta samtliga elever från Sandhem till Mullsjö, var Kristdemokraterna, Socialdemokraterna samt Liberalerna.

Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Liberalerna
TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83