Höst 2020
Hälsoproblem på Rödluvan
Personal mår dåligt (sammanställning av utredning, kommunens dokument)

Under hösten 2020 började personalen på Rödluvans förskola i Sandhem uttrycka att ett antal av dem inte mådde bra och att detta misstänktes vara kopplat till lokalerna. Även skolpersonalen har under denna period utryckt irritation i ögon och luftvägar. Detta har kopplats till ventilationen.

Notera att kommunen i sin sammanställning väljer att plocka bort det faktum att ventilationen varit avstängd! (se Previas rapport)

Ladda ner kommunens sammanställning här

Höst 2020
Hälsoproblem på Rödluvan
Utlåtande Rödluvans förskola

Medarbetare har besväri sitt arbete på Rödluvan som härrör från olika lukter och upplevd instängd luft underhösten 2020 och framåt. Rödluvans golv är renoverade 2019/2020. Alldeles nyligen upptäcktes att ventilationsfläktar på taket till lokalerna var avstängda, dessa har nyligen startas upp och ventliationen går på full effekt då personal är på plats.

Ladda ner hela Previas rapport här

Mars 2021
Okulär besiktning Previa
Okulär besiktning Previa

I början på mars 2021 besökte en arbetsmiljöingenjör från Previa lokalerna för en så kallad okulär besiktning. Denna typ av besiktning innebär att provtagning och förstörande undersökning ej genomförs. Besöket resulterade i en rapport med åtgärdsförslag som levererades den 25 mars 2021. Även skolpersonalen har under denna period utryckt irritation i ögon och luftvägar. Detta har kopplats till ventilationen.

Juni 2022
OVK Utförs
Obligatorisk kontroll av ventilation

I juni 2022 utfördes en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i byggnaden. I skoldelen fick den icke godkänt resultat utifrån ljudproblematik.

November 2022
Handlingsplan
Handlingsplan tas fram

En handlingsplan togs fram i början av november 2022. Mullsjö kommun med referens Lina Bergendahl har ställt frågan till M Proj AB att utföra en statusinventering avseende fukt och innemiljö i Sandhems skola. Uppdraget innefattar inte utredning av orsak eller omfattning av eventuella skador. 

December 2022
Statusinventering fukt/innemiljö
Okulär besiktning M proj AB

M proj gör en okulär besiktning av skolan. Ladda ner rapporten i sin helhet här.

12 Januari 2023
M projs rapport är klar
M projs besiktning är klar

Besiktningen är klar och rapporten finns att tillgå. Ladda ner rapporten i sin helhet här.

27 Januari 2023
Möte med P proj
Möte mellan P proj och ...

Fyll på med vem som var med.

6 Februari 2023
Teamsmöte om Sandhems skola
Avstämningsmöte om skolan

Digitalt möte Kallade: André Karlsson; Per Högberg; Sandra Lidberg; Sarah Lindholm; Lina Bergendahl; Joseph Tornell; Helén Claesson; Liza Oswald; Sofie Liljegren. Eventuellt även rektorer.

7 Februari 2023
Möte med M proj
Teamsmöte med P proj

Fyll på med vem som var med.

8 februari 2023
Kommunikationsplan spikas
Kommunikationsplan upprättas

Sammanfattning av kommunikationsplan:

Inbjudan till personalmöte

Idag kl 16.30 skickas en inbjudan ut till all personal på Sandhems skola och förskola där de bjuds in till ett personalmöte tisdagen den 21 februari. Text som skickas ut via teams av rektorer:

Tisdag den 21 februari kl 17.30 håller vi ett gemensamt personalmöte för all personal på Sandhems skola och förskola. Mötet hålls i klassrummet för åk 1. Under mötet kommer samhällsbyggnadskontoret delta för att presentera den utredning som gjorts gällande våra lokaler. De kommer då också visa den åtgärdsplan som nu håller på att tas fram baserat på rapporten.

Vi beklagar att det dröjer innan ni får ta del av informationen. Fördröjningen beror på att rapporten behöver sammanfattas och förklaras då den består av mycket tekniska termer och modeller. Vi vill också invänta att åtgärdsplanen blir klar och kan visas på mötet.

Vi önskar er ett trevligt sportlov!

 

Detta är den enda information vi går ut med just nu, får vi frågor kring detta är det viktigt att vi alla håller oss till det budskapet. Om media hör av sig hänvisas de till Sandra eller Helén från tjänstemannasidan och till Per eller Joseph från politiken. De kommer att hålla sig till samma budskap som skickas ut till personalen.


Föräldramöte 23 feb

Föräldramötet sker kvällen efter personalmötet, den 22 februari. Inbjudan till föräldramötet skickas ut först när personalmötet startat. Med tanke på den korta framförhållningen tar vi också fram en sammanfattning som skickas ut till alla vårdnadshavare efter mötet. I samband med föräldramötet publiceras också information på vår webbplats.

Media bjuds in till föräldramötet med förhållningen att de håller sig i bakgrunden under mötet och att eventuella frågor tas efter mötet. Detta för att de ska få samma helhetsbild som vi presenterar för vårdnadshavarna.

Vi har genom detta köpt oss tid att förbereda möten med personal och vårdnadshavare samt att jobba vidare med hur vi löser situationen innan det kommuniceras.

Vänliga hälsningar
Sofie Liljegren

 

Här kan hela kommunikationsplanen laddas ner

27 februari 2023
Barn och utbildningsnämnden
Sammanträde BUN

BUN beslutar att eleverna ska köras till Mullsjö och att skolan ska stängas.

Ärendebeskrivning

Dnr 2023/4017

En djupgående utredning med bland annat statusinventering av fukt/innemiljö har genomförts av extern part av byggnaden som inrymmer Sandhems skola och förskola. Utifrån utredningen framkommer det att byggnaden har flertal brister vilket behöver utredas ytterligare och åtgärdas.

Kommunen har rådgjort med experter både från det externa företaget som undersökt lokalerna och med företagshälsovården. Båda parterna har bedömt att åtgärder krävs, kommunen bör arbeta skyndsamt men ta tiden att finna stabila och trygga lösningar.

 

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att skolverksamheten med fritidshem utryms under påsklovet och att förvaltningen organiserar flytt utifrån möjliga lösningar för verksamhet och ekonomi, att skolchefen får i uppdrag att ordna skolskjuts till berörda grundskoleelever i Sandhem efter påsklovet, att initiera till tekniska nämnden att ta fram modullösning till Sandhems förskola och att flytt av verksamheten ska vara möjlig senast sommaren 2023 och att initiera till kommunstyrelsen att se över investeringsplanen för att rymma en ny förskola i Sandhem.

TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83