Sandhems framtidsförening

Påverkansarbete

Allvarligt läge för Sandhems skola.

2023-03-20
Vi i Framtidsföreningen och andra engagerade arbetar aktivt för att hitta lösningar för vår skola, som tyvärr på grund av bristande underhåll under många år nu måste utredas på grund av miljöproblem. Vi strävar efter att kommunen ska bygga en ny skola om det inte är möjligt att rädda skolan genom renoveringar. Vi kommer att fortlöpande uppdatera om vårt arbete och framsteg.

2024-04-23
SMK som styr Mullsjö Kommun väljer att inte satsa på en skolverksamhet i Sandhem. De partier som styr kommunen och ingår i SMK är Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet samt Liberalerna. 

Sandhems skola

Detta är en äldre text om skolan
Vår skolas existens är en avgörande faktor för Sandhems utveckling och för vår förenings framtida arbete. En brist på skola skulle göra det svårt att locka nya barnfamiljer till Sandhem. Skolan har tyvärr varit föremål för besparingar inom kommunen vid flera tillfällen, men vi har lyckligtvis haft en god dialog med politikerna och visat hur viktig skolan är, inte bara för Sandhem utan för hela kommunen.

Med den ökande inflyttningen de senaste tre åren har skolklasserna fyllts på allt mer, vilket är mycket positivt inför framtiden. Förskolan har nu svårt att ta emot fler barn.

Skolområdet är beläget i direkt anslutning till skogen, vilket ger möjlighet till lek och rörelse, och det finns även gott om grönområden. Förutom skolan finns även fritids, förskola och Kyllemohallen på området. Vår skola är fantastisk och något som måste leva vidare.

Sandhems skola

VI PÅVERKAR!

Vi arbetar på olika sätt och i olika kanaler för att påverka beslutsfattande som kan ha konsekvenser för Sandhem. Genom att föra dialog med politiker, tjänstemän och medborgare strävar vi efter att lyfta fram de behov som finns i orten och även hur vissa beslut kan påverka framtiden, både positivt och negativt. En viktig del av vårt arbete är att fungera som goda ambassadörer för orten och att framhäva alla positiva och bra saker som finns här! Vi träffar också personer inom bygg- och banksektorn för att skapa dialog om nybyggnation. Dessutom övervakar vi kontinuerligt befolkningsutvecklingen i orten, antalet barn i förskola, skola m.m.

Påverkansarbete 2023-2024

Under 23/24 fokuserar vi på Sandhems skolas framtid och nybyggande på orten.

FRÅGOR INFÖR VALET 2022

Vi skapade en enkätundersökning riktad till de politiska partierna i vår kommun, där vi ställde ett antal frågor. Vi vill nu erbjuda möjligheten att ta del av de svar som inkom från partierna. Dessutom kan du ta del av det brev som vi sände ut med frågorna.

Vi har skickat ut ett antal frågor till de politiska partierna i kommunen. Här kan du ta del av de svar som kommit in och även ta del av brevet vi skickade.
Till de politiska partierna i Mullsjö kommun inför valet 2022


Vi i Sandhems Framtidsförening vill gärna delge Er i de politiska partierna frågeställningar angående olika delar i Sandhem. Vi vill gärna ha svar från Er samtliga partier. Går bra på mail till info@soskliniken.se eller sandhemsff@gmail.com Vi tänker sedan efter att svaren inkommit redovisa dessa för invånarna i Sandhem inför valet i september. Vi kommer här använda våra sociala medier samt på anslagstavlor mm.

Summa till Sandhems förfogande?

En summa föreslogs i något/några valprogram inför valet 2018 till Sandhems förfogande. Detta prioriterades senare bort och någon summa till ”Sandhems förfogande” verkställdes aldrig under mandatperioden. Hur ser ni på denna fråga inför 2022?

Skolan – Hur ser ni på framtiden för Sandhems skolan?

Fritidsgård

Under mandatperioden har Sandhems fritidsgård stängts. Hur ser ni på att åter öppna en fritidsgård i Sandhem?

Spolning is vintertid

Vid skolan har is under många år spolats vid vinterväder. Sista åren har dock detta uteblivit pg av bl.a coronaviruset. Nya riktlinjer togs fram vid möte i K/F nämnden(§5), 8/2-22. Där nämns endast isspolning vid grusplan vid Gunnarsbo. Hur ser ni på frågan om isspolning vid Sandhemsskolan inför nästa vinter och kommande vintrar?

Gång/cykelväg badplats- jvg stationen

I samband med stängning av järnvägsövergångar är delarna belägna norr om järnvägen i Sandhem mer avskurna från centrum än tidigare. Behov föreligger för en s.k gång/cykelväg mellan Kohagens badplats och till järnvägsstationen för att underlätta att kunna ta sig till butik/pizzeria/frisör mm samt järnvägsstation. En tillhörande bro över vattendrag ut i Sandhemssjön behöver också anläggas för att förverkliga denna gång/cykelväg. Vid ett möte, april 2021, lovade samhällsbyggnadschef att jobba vidare med denna fråga i ett samverkansprojekt med Trafikverket. Vid kontakt med Trafikverket har kommunen enl. uppgift ej tagit någon kontakt i ärendet och från vår synvinkel har inget hänt i frågan inom den kommunala delen. Vår fråga är nu inför valet 2022? Kommer ert parti verka för att anlägga en gång/cykelväg med tillhörande belysning mellan Kohagens badplats och Järnvägsstationen i Sandhem under nästa mandatperiod?

Investeringar I Sandhems tätort

(kodområde 311-312) bor drygt 10% av kommunens befolkning. (766 pers 31/12-21) Vi ifrån Sandhems Framtidsförenings sida tycker att det då är rimligt att ca 10% av kommunens investeringar i framtiden skall hamna i Sandhem. Hur ser ert parti på denna investeringsfördelning?

Nybyggnation i Sandhem

(kodområde 311-312) har befolkningen mellan 2020-2021 ökat med 58 personer från 708 till 766. Under perioden har kommunen totalt ökat med 146 personer, vilket innebär att Sandhem står för ca 40 % av ökningen. Sandhem blir alltmer attraktivt, villapriser går upp med budgivningar alltfler gånger, turism och besöksnäring ökar och friluftsområdet utvecklas mm, mm. Behovet av nya bostäder växer och i kommunens strävan till 9.000 invånare inom en 10 årsperiod blir Sandhem en allt viktigare del. I Sandhem finns byggklara tomter sedan lång tid tillbaka. Enligt uppgift är det brist på mark i Mullsjö att bygga på och för att den positiva befolkningsutvecklingen inte skall stanna av framöver bör kommunen också jobba mer aktivt med att skapa nybyggnation i Sandhem, både med lägenheter och villor. Hur ser Ert parti på denna fråga och hur tänker ni jobba med nybyggnation i Sandhem under nästa mandatperiod?

Svar på frågor från Sandhems Framtidsförening inför valet 2022

Först lite om vår grundsyn på kommunal utveckling i Mullsjö kommun.

För oss Kristdemokrater är det fullständigt självklart att hela kommunen skall leva och att alla kommundelar skall ges så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt. Naturligtvis innebär inte detta att alla kan få allt. Vi lever trots allt med ekonomiska resurser som måste prioriteras. Inriktningen är dock helt klar för vår del.

Summa till Sandhems förfogande

Redan i samband med beslutet om Sandhems skola aktualiserade vi kristdemokrater i Mullsjö att detta anslag behövdes för att skapa trovärdighet för vår satsning samt för att ge större möjligheter till långsiktig utveckling i Sandhem.

Tyvärr fick vi inte gehör för förslaget av övriga partier i budgetberedningen.

I samband med budgetarbetet inför 2023 har vi därför åter aktualiserat detta anslag.

 Vi har dock, efter rimliga påpekanden från en del andra partier, ändrat rubriceringen på anslaget till ”Anslag för utvecklingsåtgärder i Sandhem och på glesbygden”. Annars hade naturligtvis medborgarna i Utvängstorp och Bjurbäck börjat undra varför de glömts bort. Beloppet vi föreslagit är på 250.000 kronor per år och att anslaget skall vara fast över tid.

Den här gången ser det också ut som att vi kan få övriga majoritetspartier med oss.

Skolan

Redan när vi var med om att ta beslutet om att bevara Sandhems skola så sade vi för vår del också att kommunen nu måste ge Sandhems skola ett antal års arbetsro för stabilisering och utveckling tillsammans med samhället. Man kan inte varje år ifrågasätta en verksamhets existens och tro att människor vill ta anställning där eller vara motiverade planera långsiktigt för verksamheten. Så tills vidare är frågan om Sandhems skolas vara eller icke vara en ickefråga för vårt parti. Detta innebär att med en fortsatt tillväxt så ser vi inte något framtida problem att behålla skolan i Sandhem. Men även utvecklingen måste ges tid för att kunna komma igång ordentligt.

Fritidsgård

Motiven för att stänga fritidsgården var två. Dels att det var väldigt få ungdomar som gick dit och dels att flera sandhemsungdomar hellre åkte till ”Knuten” i Mullsjö. Fritidsledarna i Sandhem hade helt enkelt alldeles för lite att göra.

Vi vill för vår del lösa ev. behov av ungdomsgård i Sandhem på ett nytt sätt. Det bottnar i vår syn på det ”civila  samhället” (föreningsliv, kyrkor och andra organisationer). Vi tror inte att en traditionell kommunal lösning alltid är den bästa. Fritidsinsatserna för ungdomar i Sandhem tror vi skulle kunna lösas alldeles utmärkt av det lokala föreningslivet och kyrkorna, eventuellt med ett visst kommunalt ekonomiskt stöd. Att öppna en konventionell ungdomsgård blir väldigt mycket dyrare och därmed mycket svårare att få till stånd. Men det måste naturligtvis finnas ett tydligt underlag.

Spolning av is vintertid

Vi har inget emot spolning av is vid skolan igen, även om de numera varma vintrarna gör att detta tyvärr inte är så enkelt längre. 

Gång- och cykelväg mellan badplatsen och stationen

Vårt parti verkar gärna för att en sådan gång- och cykelväg anläggs. Som det verkar av frågeställningen så är tydligen inte projektet särskilt enkelt då det ju även innehåller brobygge m.m. Genomförbarhet och kostnader får en framtida projektering dock ge svar på. Vi kan också se att en sådan GC-väg skulle underlätta de lokala kommunikationerna.

Investeringar

Det kan naturligtvis verka intressant att koppla kommunens investeringsvolym till invånarrelationerna. Verkligheten gör dock enligt vår mening ett sådant resonemang farligt. Det beror helt enkelt på att investeringar inte år efter år kan fördelas på det viset. Vissa år kommer investeringarna i Sandhem att behöva vara betydligt större och andra år mindre än 10 %. Därför skulle en sådan låsning varken gagna Sandhem eller kommunen i övrigt. 

Skall man analysera hur stor del av kommunens investeringar som landar i t.ex. Sandhem så måste man se det över en lång period (5-10 år)

Vi tror mera på en nära dialog mellan kommunen och sandhemsborna, gärna företrädda av Framtidsföreningen, där vi tillsammans kan följa upp utvecklingen och planera erforderliga investeringar på ett effektivt sätt. 

Nybyggnation

När det gäller ökad nybyggnation i Sandhem så delar vi helt föreningens syn. Vi tror att kommunen skulle kunna göra mera för att marknadsföra Sandhem. Tyvärr är det inte bara en kommunal fråga utan det är också väldigt många omvärldsfaktorer som styr.

Efterfrågan att bo i Sandhem, bankernas inställning betr. kontantkrav, prisnivån på begagnade hus, räntenivån etc.

Vi vet alla att vi har haft långa tider när kommunen förgäves försökt sälja byggklara villatomter i Sandhem för en krona. 

Vår grundinställning är dock att det behöver byggas mer i Sandhem. 

Summa till Sandhems förfogande

Vi Socialdemokrater drev mycket riktigt frågan om en Medborgarbudget inför valet 2018. Vi har lyft frågan vid varje års budgetarbete men tyvärr så har den fått stå över på grund av en ansträngd ekonomi i kommunen. Till vår stora glädje har nu frågan fått nytt liv när även andra partier har fått upp ögonen för den, fast med annat namn och nu har vi har äntligen fått med den i budgeten inför 2023, dock i lite annan tappning. Huvudsaken är att vi äntligen får möjligheten att genomföra den.

Skolan

Vi Socialdemokrater månar om skolan i Sandhem. Vi har i partiet tagit beslut om att så länge vi kan garantera en god utbildningsnivå för våra elever samt en god arbetsmiljö för skolans personal vill vi bevara skolan i Sandhem.

Fritidsgård

Fritidsgården stängdes 2019 då besöksantalet var väldigt lågt då flera av sandhemsungdomarna hellre vistades i Mullsjö. Efter att ”Trycket” varit stängd ett år 2019–2020 gjordes en utvärdering och beslutet kvarstod. I nuläget ser vi inte att det finns underlag för att öppna fritidsgården i Sandhem igen men är självklart positiva till att öppna igen om underlaget skulle förändras. Möjligtvis skulle man kunna titta på ideella lösningar.

Spolning av is

Vi Socialdemokrater har för avsikt att vid nästa Kultur och Fritids sammanträde förespråka att samma riktlinjer som gäller vid is- spolning i Mullsjö även ska finnas som möjlighet i Sandhem vid skolan.
Riktlinjer togs KoF 2022-02-08. Vi får hålla tummarna för att vinterkylan ger oss möjligheten att genomföra det framöver.

Gång/cykelväg

När det gäller Gång och cykelväg med bro så ser vi Socialdemokrater att det är av vikt att utreda möjliga lösningar och kostnader innan något beslut tas i frågan. Det kan finnas flera förslag till lösningar som möjligtvis skulle kunna vara genomförbara.

Investeringar i Sandhems tätort

När det gäller frågan om 10% av investeringspotten så är vi Socialdemokrater av den uppfattningen att oavsett vilken tätort i vår kommun det gäller ska samma nivå på infrastrukturen hållas. Vägar, belysning, parkskötsel och VA ska inte göras någon skillnad på.
Däremot så faller tanken på 10 % till Sandhem av den gemensamma potten. Den uppdelningen är ej rimlig att hålla då olika år innebär olika investeringar. Då många av de tjänster som kommunen erbjuder har sin utgångspunkt i Mullsjö tätort så är det inte genomförbart i praktiken. Alla investeringar som görs i kommunens välfärd är till gagn för hela kommunens invånare, inte bara tätorterna.

Nybyggnation i Sandhem

Vi Socialdemokrater främjar nybyggnation i hela vår kommun, när det kommer till er fråga om just i Sandhem så är vi många i vårt parti som ofta och gärna pratar om vilka möjligheter det finns i just Sandhem. På kommunens hemsida marknadsförs de säljklara tomter vi har att tillgå. Vi kommer arbeta för att dessa tomter ytterligare skall röjas i ordning och marknadsföras lite extra.

Summa till Sandhems förfogande

Vi har inte för avsikt att lova några ytterligare pengar avsett till Sandhem förfogande enskilt i vår budget, förutom ett extra stöd för Sandhems skola. Detta är i praktiken ett populistiskt inslag som vissa partier har använt sig av för att fiska röster. Värt att nämna, moderaterna som parti,  är väl representerade av nuvarande och även utflyttade Sandhemsbor. Det innebär i praktiken att vi har många krafter som verkar ”lite” extra för Sandhemsfrågor.

Skolan

Vi moderater vill verka för en fortsatt skola i Sandhem. Vi ser att skolan är livsviktig för Sandhem som ort och en nedläggning vore förödande på lång och kort sikt. Vi har dock sagt att det finns en gräns för vad som är rimligt. Nämligen, när barnantalet inte räcker för att bedriva en skola med rätt pedagogiskt innehåll. Där är vi inte och vi kommer agera för en utveckling av Sandhems skola på alla sätt vi kan.

Fritidsgård

Vi är inte aviga till fritidsgårdar men vår ideologi talar om ett civilsamhälle och föreningsliv som ska lotsa ungdomar och barn till en meningsfull fritid. Där vill vi i första hand sätta in fler resurser. Om behovet kvarstår så får vi titta närmare på ett nyöppnande av fritidsgården. Det finns inte med i vår budget inför 2023 men om behovet är stort får vi försöka jobba in det i kommande budgetar.

Spolning av is

Vår representant i kultur & fritidsnämnden har stångats ordentligt för spolning av is i vår kommun. Det har funnits både giltiga och mindre giltiga skäl varför is inte har spolats i vår kommun. Mildgrader är nog ända giltiga skälet! Vi ser såklart att det spolas is i båda våra tätorter.

Gång/cykelväg

Tråkigt att lovad kontakt med Trafikverket uteblivit. Det här är en fråga som behöver följas upp. Här finns flera aktörer för att det ska bli bra och genomförbart. Vi kan som frågan lyder absolut tänka oss verka för en gång/cykelväg med tillhörande belysning mellan Kohagens badplats och järnvägsstationen under kommande mandatperiod. Dock behövs en kostnadsutredning tas fram snarast för att bedöma en sådan investering.

Investeringar i Sandhems tätort

Det är glädjande att Sandhem växer! Med befolkningsökning följer som oftast ökande investeringar. Att fördela investeringar efter befolkningsmängd i våra tätorter är dock inte något som vi rekommenderar. Vi förstår frågan och syftet. Kärnan är nog egentligen att det borde investeras mer i Sandhem än vad som gjorts. Skolan är eftersatt i stora delar och vi vill snarast ”upprusta” den. Svaret är alltså nej, vi är inte beredda att ha en modell för investeringsfördelning.

Nybyggnation i Sandhem

Vi vill marknadsföra befintliga tomter som ligger i ”träda”. Det finns alltså två färdiga detaljplanerade områden för bostäder i Sandhem. Vi vill också uppdra till vårt bostadsbolag att se över behovet av fler lägenheter. Vi har jobbat in i översiktsplan nya sjönära attraktiva tomter som vi borde lyfta högre upp på agendan.

Skolan: Så länge det finns ett elevunderlag ser vi positivt på att behålla skolan
 
Fritidsgård: I nuläget är det inte möjligt att ha två Fritdsgårdar i en kommun av Mullsjö storlek. Det skulle inte gagna varken Sandhem eller Mullsjö.
 
Spolning av is: Vi ser positivt på is i Sandhem om väderprognosen visar tillräcklig kyla.
 
Gång och cykelväg: Ärendet överlämnat till tjänstemän då Trafikverket också är inblandat.
 
Investeringar: Det skulle ju vara önskvärt, men kommunal demokrati/ekonomi fungerar tyvärr inte så. Vi är naturligtvis positiva till investeringar om det gagnar Sandhem och kommunen.
 
Nybyggnation: Vi ser positivt på att det byggs både lägenheter och villor om behov finns, oss veterligen finns det färdiga tomter i Sandhem.
Summa till Sandhems förfogande
Om jag minns rätt så var det här KD’s förslag så jag har inga kommentarer till det annat än att någon form av bidrag bör ges.
 
Skolan
Skolans vara eller inte vara beror helt på underlaget, det som är viktigt är att barnen får en skolgång med hög kvalitét, vi har inga planer på att förändra något under förutsättning att det går att rekrytera lärare, att det finns elever o.s.v..
 
Fritidsgård
Lokaler finns tillgängliga om intresse och behov finns, det behöver inte vara kommunen som driver utan det kan skötas av andra huvudmän.
 
Spolning av is
Om klimat och energitillgång tillåter ser vi det fullt möjligt att spola upp is.
 
Gång/cykelväg
Vi ställer oss positiva till en gång och cykelväg under förutsättning att den kan finansieras.
 
Investeringar i Sandhems tätort
Vad gäller investeringar så är det behoven och utrymmet som styr, inte antalet invånare. Skulle behoven finnas kan det vara så att mer eller mindre än 10% satsas i Sandhem.
 
Nybyggnation
Om intresse och behov finns är det fullt rimligt att utomstående intressenter satsar i Sandhem, kommunen ska inte vara den enda som bygger bostäder.

Summa till Sandhem.

Det var ett vallöfte från socialdemokraterna.

Efter valet fick de inte med samarbetspartnerna på löftet i budgetarbetet.

Går det få till en majoritet till förslaget, så är vi för att det införs.

Skolan i Sandhem.

Det är bra att de yngre barnen kan gå i skolan på hemmaplan.

Sen är det bra för utveckling och kvaliteten, att de får gå i Mullsjö skola.

Fritidsgården i Sandhem.

Då de flesta av de ungdomar som verksamheten riktade till, istället valde att åka till Mullsjö, så blev det väldigt få besökare.

Ett alternativ är att kommunens fritidsgård anordnar tillfälliga aktiviteter i Sandhem, med möjlighet för unga att ta sig från Mullsjö till Sandhem.

Gång/cykelväg.

Ärendet ”fastnade” på förre samhällsbyggnadschefen.

Nu har vi en ny chef på den posten, så det är ett uppdrag att efterfråga, för att få fram ett beslutsunderlag.

Investeringar.

Vid investeringar kan det bli högre eller lägre över åren.

På längre sikt, vid investeringsplanering, bör det säkerställa att Sandhem inte ”halkar efter.

Nybyggnation.

Vad gäller lägenheter, så ligger det på privata aktörer och Mullsjö Bostäder.

Kommunen ska säkra möjligheten genom att ta fram planer för byggande.

Tomter för privata hus finns med kommunens tomtkö, där alla som är intresserade hänvisas till.

Summa till Sandhems förfogande
1. Man ska inte lova mer än man kan hålla.
Jag ser inte att man kan öronmärka pengar på det sättet utan att man istället investerar i något som samhället behöver.
 
Skolan
2. Vi kommer inte att bidra till någon nedläggning av skolan. Vi behöver behöver tänka om, för klasserna i Mullsjö är för stora.
 
Fritidsgård
3. Det är något vi vill verka för. Ungdomarna behöver något att göra.
 
Spolning av is
4. Om vi inte lyckas i år ska vi verka för att det ska ske näst kommande år.
 
Gång/cykelväg
5. Här måste vi arbeta för att trafikverket ger ett svar på frågan och sedan ta ställning utifrån det, men självfallet måste det till en säker gång/cykelväg.
 
Investeringar
6. Investeringar ska dit de behövs mest.
 
Nybyggnation i Sandhem
7. Det behövs fler hyresbostäder i Sandhem, även att man verkligen lyfter de tomter som redan är klara både för villor och industri.
 
Mvh
Emma Josefsson 
Miljöpartiet de gröna 
Under 70-talet växte sandhem rejält och flera nya kvarter bebyggdes. Efter 70-talet och den urbanisering som skett under många år har byggandet stått still. Under senare år har några nya villor byggts men vi vill givetvis att fler personer skall se fördelarna med att satsa på ett nybygge i Sandhem, något vi jobbar stenhårt för i föreningen.

Just nu söker vi efter en entreprenör som vill satsa på ett bygge för seniorboenden. Detta för att underlätta ett generationsskifte. Det står många i kö som vill flytta till något mindre men det finns inte tillräckligt med bostäder.
Nybyggnation
Väg 26/47
Den nya vägen mellan Mullsjö och Slättäng är på gång. Ett viktigt projekt som kommer att gynna vårt samhälle väldigt mycket. Med en väg som tar oss snabbare och säkrare mot Jönköping, Tidaholm och Sandhem ser vi detta som otroligt positivt.

Den nya vägen sträcker sig mellan VIP-rondellen och slättängskorset och blir en 2+1-väg.

Mer info finns att läsa på trafikverkets hemsida.
TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83